YSPG Presentation to Yemen Civil Society Event Jan 2017